دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
: ارزيابي اثرات زيست‌محيطي توليد گندم در گرگان با استفاده از روش LAC
تحلیل عوامل محدود‏کننده عملکرد گندم در شرایط گرگان با روشCPA
شبیه‌سازی رشد و نمو گندم با مدل‌های DSSAT,cropsyst,APSIM  در شرایط محیطی گرگان و گنبد