دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
بررسی شیوه‌های سنتی و دانش بومی شترداری در منطقه گمیشان
خود ارزیابی بهره‌برداران از اثرات اقتصادی- اجتماعی طرح تجمیع جنگل‌نشینان و خروج دام از جنگل در شهرستان آزادشهر
توزیع شکل‌های شیمیایی و رفتار رهاسازی مس در خاک‌های زیر کشت گندم استان گلستان
بررسی مناسب‌ترین فاصله پلات‌گذاری در طول ترانسکت جهت اندازه‌گیری تاج پوشش گیاهی (مطالعه موردی: استان گلستان، مراتع منطقه چهارباغ)