دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
بررسي امكان استفاده از تریتیکاله به‌عنوان افزودنی کمکی در عصاره‌گيري از مالت جو رقم صحرا
تاثیر روش خمیرگیری و مقدار مخمر بر کیفیت نان بربری