دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
اثر استفاده از مخلوط کاغذ روزنامه و مجله بازیافتی و الیاف شیشه بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه پلی‌پروپیلن- مخلوط الیاف روزنامه و مجله بازیافتی و الیاف شیشه