دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
شناسايي دستاوردهاي مورد انتظار و سازوكارهاي بهبود دوره كارآموزي دانشجويان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
بررسي علل عدم استفاده مطلوب از كتابخانه در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
شناسايي، تحليل و اولويت‌بندي جهت‌گيري‌هاي راهبردي بهسازي نظام تحقيقات كشاورزي كشور
: بررسي مؤلفه‌هاي سه‌گانه يادگيري، كارآفريني و كيفيت در آموزش عالي كشاورزي: مورد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
شناسايي و تحليل سازوكارهاي مشاركت مهندسين ناظر در فرآيند تحقيقات كشاورزي

شناسايي و تحليل سلسله‌مراتبی گزیدارهای تلفیق کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی

آسيب‌شناسي فضاي حمايتي توسعه كسب‌وكارهاي كشاورزي در استان گلستان

پیامدها و سازوکارهای بهبود فرصت‌های مطالعاتی در توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی کشاورزی

بررسی کارآفرینی دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشاورزی کشور