دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
اثرات جایگزینی منابع پروتئین گیاهی (کنجاله سویا وگلوتن ذرت) به‌جای پودر ماهی روی شاخص‌های رشد، بازماندگی، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل‌ماهیHuso huso جوان
: پاسخ لاروهای دارای کیسه زرده ماهی قرمز نسبت به پی‌اچ اسیدی و آلومینیوم: تبادل یون سدیم، تکامل و فعالیت
اثر سطوح مختلف سختی دائمی آب روی رشد، بازماندگی و پارامترهای خون‌شناسی در ماهی سفید