دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
مقايسه روش‌هاي مخزن خطي در رونديابي سيلاب (مطالعه موردي آبخيز جعفرآباد، استان گلستان)
تفكيك فيلتري پيوسته جريان رواناب سطحي و دبي پايه
شبیه‌سازی جریان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی توزیعی- مکانی WetSpa در حوزه آبخیز حاجی‌قوشان