دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398
مطالعه برخی فلاونوئیدها در اندام­های مختلف درخت
تأثیر محیط و ارقام روی مواد فنولی و فلاونوئید کل در برگ زیتون
مطالعه برخی فلاونوییدها در گیاه چای در لندفرم‌های مختلف در منطقه لاهیجان
تأثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی فلاونوئیدهای نارنجین و هسپریدین میوه‌های چهار گونه مرکبات