دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
واكنش رشد و عملكرد سويا به افزايش مقدار ازت در شرايط تنش شوري
تأثیر تراکم و فاصله بین ردیف در دوره رشد گندم بر میزان رطوبت خاک و رشد و عملکرد آن در اراضی دیم و شور
تأثیر تراکم و فاصله بین ردیف بر رشد و عملکرد گندم در اراضی دیم و خاک‏های شور در استان گلستان/ شمال ایران

تأثیر تراکم بوته و فاصله ردیف بر رشد و عملکرد گندم در اراضی دیم و خاک‏های شور در استان گلستان