دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 2 فروردين 1398
مطالعه تاثير پوسيدگي بر مقاومت مكانيكي چوب با استفاده از آزمون غير مخرب
ساخت پانل چوبي با استفاده از ني

امکان‌سنجی ساخت تير لايه‌اي (Glulam) از چوب پالونیا و راش

ارزیابی مقاومت درختان سرپای صنوبر و پالونیا در جنگل شصت‌کلا با استفاده از آزمون غیرمخرب
Enhancing the Properties of Low Density Wood Through Densification