دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
مطالعه تاثير پوسيدگي بر مقاومت مكانيكي چوب با استفاده از آزمون غير مخرب
ساخت پانل چوبي با استفاده از ني

امکان‌سنجی ساخت تير لايه‌اي (Glulam) از چوب پالونیا و راش

ارزیابی مقاومت درختان سرپای صنوبر و پالونیا در جنگل شصت‌کلا با استفاده از آزمون غیرمخرب
Enhancing the Properties of Low Density Wood Through Densification