دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
اثر افزودنی‌های مختلف و سطوح آنها بر کیفیت سیلاژ آزولا و قصیل جو

بررسی تأثیر اسانس‌های گیاهی سیر و میخک بر تجزیه‌پذیری ماده خشک و جمعیت میکروبی شکمبه گوسفند

: بررسی تأثیر افزودنی‌های مختلف بر پایداری هوازی، ترکیب شیمیایی و میکروب‌های سیلاژ ذرت
مقايسه قابليت هضم ظاهري مواد مغذي خوراك با استفاده از روشهاي جمعآوري كل مدفوع، معرف داخلي خاكستر نامحلول در اسيد و ليگنين در اسبچه خزر