دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
بررسي تركيب گونه‌اي صيد پره در استان گلستان

: رابطه اندازه ماهی کپور دریایی و پرورشی (Cyprinus carpio)، فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) و بیگ‌هد (Hypophthalmichthys nobilis) با ترکیب شیمیایی و میزان محصول فیله

بررسی تنوع ژنتیکي ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در رودخانه‌هاي قره‌سو و گرگانرود با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره