دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
شناسائی، پراکنش و وضعیت آلودگی ارقام مهم هسته داران به بیماری ویروسی شارکا (آبله ای آلو) در استان گلستان
ردیابی و دامنه میزبانی ویروس مخطط توتون در استان گلستان

شناسايی و دامنه میزبانی ویروس لکه حلقوی بافت مرده هسته‌داران (PNRSV) در استان گلستان

مطالعه تغییرات صفات ظاهری و کیفی اسفناج تحت‌تاثیر تنش اکسیداتیو
بررسی مقاومت ارقام سویا به قارچ Macrophomina phaseolina
ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب‌زمینی (PVY) روی سیب‌زمینی در استان گلستان