دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 25 مهر 1398

: مقایسه دو ژنوتیپ خیار هندی با یک رقم خیار اصلاح شده از لحاظ صفات مرفولوژی و فیزیولوژی

بررسی ارتباط ميزان پلي امبريوني با ميزان نشاسته، كلروفيل، انتوسيانين و فعاليت آنزيم آميلاز در بذر چهار گونه از مركبات
مقايسه ميزان آنتوسيانين، آميلاز، كلروفيل a و b در طول جوانه‌زني سه تيمار سيب‌زميني