دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
، رشد و عادات غذايي سياهماهي capoeta caporeta gracilisدر نهر زرينگل عليآباد كتول، استان گلستان

بررسي سن، رشد و عادات غذايي گاوماهی شنی Neogobius fluviatilis Pallasi در نهر کبودوال علي‌آباد كتول- استان گلستان

پراكنش و فراواني ماهي خياطه در نهرهاي تيل‌آباد، كبودوال و شيرآباد، استان گلستان
ارتباط سیمای محیط و کاربری اراضی با خصوصیات نهری و جمعیت‌های زیستی در نهرهای كبودوال، زرين‌گل، شيرآباد و تیل‌آباد، استان گلستان