دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 21 تير 1399
خاک‌های لسی، نقش اقلیم و انسان در تکامل، کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی

پایداری خاکدانه‌ها، کانی‌شناسی و میکرومورفولوژی خاک‌های تحت پوشش گلسنگ در اراضی لسی استان گلستان

بررسی منابع بومی ماسه‌سنگ گلوکونیتی از لحاظ توانایی عرضه پتاسیم و مطالعه هوادیدگی شیمیایی و بیولوژیک آن توسط روش‌های کانی‌شناسی و میکروسکوپی

تعیین کمی پالیگورسکیت در محیط خاک به روش انحلال اسیدی