دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
 آيين نامه ويژه اعضاي هيات علمي
 آيين نامه استخدامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي
آيين نامه واگذاري اختيارات برنامه ريزي درسي به دانشگاهها
 IF مجلات ISI 2007
 IF مجلات ISI 2006
 IF مجلات ISI 2008
 مجلات MIF 2007 در ISI
 دستورالعمل اجرايي جذب
 مجلات MIF 2008 در ISI
 مجلات MIF 2006 در ISI
آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي
ليست نشريات معتبر ديماه 91
شيوه نامه آيين نامه جديد ارتقا
پيوست شيوه نامه آيين نامه جديد ارتقا