دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 22 تير 1399
 آيين نامه هاي حوزه معاونت دانشجويي
وام ضروري دانشجويان خسارت ديده
 دستورالعمل بازپرداخت بدهي فارغ التحصيلان
 آيين نامه انتخاب دانشجويان ممتاز
 آيين نامه انتخاب دانشجويان نمونه
 وام شهريه نوبت دوم
 وام دانشجويان مبتكر
 وديعه مسكن
 وام ضروري قهرمانان ورزشي
 وام ضروري
وام بيمه
وام مسكن
وام تحصيلي
شرايط عمومي براي دريافت وام
قانون صندوق رفاه
دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي
آيين نامه اجرايي قانون تشكيل،تقويت و توسعه بسيج دانشجويي