دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 13 خرداد 1402

تلفن ها

عنوان مسوولیت نام و نام خانوادگی آدرس الكترونيكی شماره های تماس
رياست
ریاست دانشگاه  دکتر علی نجفی نژاد  najafinejad@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 209، مستقیم: 32224080 ، نمابر: 32227867
مدیریت حوزه ریاست  هادی آمر    شماره های تماس: داخلی: 202، مستقیم:32221525، نمابر:32225072
اداره کل شاهد و ایثارگران  معصومه خسرونیا    شماره های تماس: داخلی: 139-140، مستقیم: 32437608، نمابر: 32245883
دفتر نظارت و ارزیابی  دکتر محمدرضا محبوبی   nezaratedu@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 251، مستقیم:32222929 ، نمابر: 32222929
معاونت آموزشي و تحصيلات تكمیلی
معاونت آموزشي و تحصيلات تكمیلی  دکتر مهدي كاشاني نژاد   kashani@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی 304، مستقیم: 32229901، نمابر: 32251703
مدیر امور آموزشی  دکتر علی محمدیان بهبهانی  mohammadian@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی 303، مستقیم: 32251708، نمابر: 32251703
مدیر تحصیلات تکمیلی  دکتر سیده ساناز رمضان پور  ramezanpours@gau.ac.ir   شماره های تماس: داخلی 303، مستقیم: 32251708، نمابر: 32251703
مدیردفتر هماهنگی و برنامه ریزی آموزشی  دکتر سید حسین حسینی فر  hoseinifar@gau.ac.ir   شماره های تماس: داخلی 267، مستقیم: 32251708، نمابر: 32251703
واحد کامپیوتر آموزش  عادل زاغی    شماره مستقیم: 32245963
معاونت اداري و مالي
معاونت اداری، مالی و توسعه منابع  دکتر بهنام کامکار  kamkar@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 211، مستقیم: 32227866، نمابر: 32245960
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداری  دکتر فرهاد شیرانی بیدآبادی  shirani@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 216، مستقیم: 2235016 3، نمابر: 32235016
مدیر امور اداری  علیرضا مهدیانی     شماره های تماس: داخلی: 213، مستقیم: 2251673 3، نمابر: 32245960
مدیر مالی  محمد کاظم اسلامی    شماره های تماس: داخلی: 226، مستقیم: 2245967 3، نمابر: 32245967
معاونت پژوهش و فناوري
معاونت پژوهشی و فناوري  دکتر حمیدرضا رضائی  Rezaei@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 330، مستقیم: 32242438، نمابر: 32225989
مدیر امور پژوهشی  دکتر محمدرضا ایمانپور  imanpoor@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 288، مستقیم: 32242439، نمابر: 32225989
مدیر امور فناوری و کار آفرینی  دکتر محمد شریف شریف زاده  sharifzadeh@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 287، مستقیم: 32269320 ، نمابر: 32269320
دفتر مجلات  معصومه ایمن طلب    شماره های تماس: داخلی: 496، مستقیم: 32430522
گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای  دکتر بهنام کامکار  kamkar@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 265، مستقیم: 32245574 ، نمابر: -
مدیر امور بین الملل  فرهاد خرمالی  khormali@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 283، مستقیم: 2269320 ، نمابر: 2269320
سایت مرکزی کامپیوتر دانشگاه  محبوبه عقیلی    شماره های تماس: داخلی: 342، مستقیم: 32437610
معاونت دانشجويي
معاونت دانشجویی  دكتر ابوطالب هزارجريبي  hezarjaribi@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 402، مستقیم: 32452300 ، نمابر: 32450074
سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره      شماره های تماس: مستقیم: 32452303، نمابر: 32450074
دانشكده ها
دانشکده شیلات و محیط زیست  دکتر بهاره شعبان پور  shabanpour.gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 32427040 ، نمابر: 32424155
دانشکده علوم جنگل  دکتر شعبان شتایی  shataee@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی 120، مستقیم: 32427050، نمابر 32427176 و گویا: 32427173
دانشکده تولیدگیاهی  دکتر سید اسماعیل رضوی  razavi@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 32437618 ، نمابر: 32437618
دانشکده صنایع غذایی  دکتر محمد قربانی  m.ghorbani@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: ، مستقیم: 32425655، نمابر: 32420981
دانشکده علوم دامی  دکتر بهروز دستار  dastar@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 208، مستقیم: 32440093 ، نمابر: 32440093
سرپرست دانشکده مهندسی آب و خاک  دکتر محمد قربانی  m.ghorbani@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 220، مستقیم: 32425655، نمابر: 32420981
سرپرست دانشکده مدیریت کشاورزی  دکتر محمد قربانی  m.ghorbani@gau.ac.ir  شماره های تماس: داخلی: 220، مستقیم: 32426432 ، نمابر: 32426432
دانشکده مرتع و آبخیزداری  دکتر بهاره شعبان پور  shabanpour.gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 32427040
دانشکده مهندسی چوب و کاغذ  دکتر شعبان شتایی  shataee@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم: 32427050
واحد آموزش دانشکده علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ  مصطفی رجبی    شماره مستقیم: 32440091
واحد آموزش دانشکده تولید گیاهی، صنایع غذایی، مهندسی آب و خاک، مدیریت کشاورزی و علوم دامی  نعمت الله میر کریمی    شماره مستقیم: 32426942
واحد آموزش دانشکده مرتع و آبخیزداری  عبدالله چمنی    شماره گویا 32427173 داخلی 130
واحد آموزش دانشکده شیلات و محیط زیست  نصرت الله مشکور    شماره گویا 32430523 داخلی 210
معاونت فرهنگی
معاونت فرهنگی و اجتماعی  دکتر ابوطالب هزار جریبی  hezarjaribi@gau.ac.ir  شماره های تماس: مستقیم 32452305 ، نمابر 32452306
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی  دکتر محسن حسینعلی زاده  mhalizadeh@gau.ac.ir  شماره های تماس: 32437840
مدیر حمایت و پشتیبانی  دکتر علیرضا علی عرب  aliarab@gau.ac.ir  شماره های تماس: 32437842