ریاست دانشگاه


Cinque Terre

دکتر علی نجفی نژاد

سمت: ریاست دانشگاه، دانشیار و عضو هیات علمی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی

شماره تماس : ۰۱۷.۳۲۲۲۴۰۸۰
دورنگار :۰۱۷.۳۲۲۲۷۸۶۷

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه